Narren

Narren – fast synchron
Narr – rudernd
Narr und Corona
Narr - Balance suchend
Narr – Balance suchend
Narr – zerrissen
Narr – geigend
Narr – Herz ergriffen
Narr
Narrentanz
Närrische Milonga
Narr – Flöte spielend